Halkbank 2 bin sözleşmeli personel alım şartları

Halkbank 2 bin sözleşmeli personel alım şartları
  • 14 Temmuz 2014, Pazartesi 6:43

Halkbank 2 bin sözleşmeli personel alım şartları ve başvuru sayfası

T. HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

İlanlar 30 Mayıs 2014 14:43

Halkbank 2 bin sözleşmeli personel alım şartları ve başvuru sayfası

-A +A

T. HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri , Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır. Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıkl anmıştır.

1. Sınava Katılma Koşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiye’de çalışma izni almış olmak ,

Ka mu haklarından mahrum bulunmamak,

 Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hile li iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım - satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

 01.01.198 4 ve sonrası doğumlu olmak,

 Üniv ersite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son s ınıf öğrencisi olmak,

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.) ,

 Erkek adaylar için, sınav tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya er teletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak ,

 Yap ılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak, G erekmektedir. Adayların başvuru kayıtları (sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları), yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerinden adaylarca yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek herhangi bir kontrol yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adaya sınav sonrasında hiçbir gere kçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan mülakat öncesi talep edilir ve kontroller yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespit edilenler, sınavl arı kazanmış olsalar dahi mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile iliş i kleri derhal kesilir.

2. Genel Hususlar

 Sınav, yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

 Adaylar görev almak için seçtikl eri ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir.

 Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir.

 Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adayların sözle şmelerinde, 3 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde “Bankaca hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim giderlerinin geri ödeneceğine” dair hüküm bulunacaktır.

 Mülakat sonrası başarılı bulun arak işe başlatılacak adaylar sadece seçtikleri ilde çalışacak olup, başka bir ile tayinleri 5 yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

3. Başvuru Şekli ve Süresi

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

17 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak sınava başvuran a daylardan, sınav maliyeti olarak 50 . - TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’ne aktarılacaktır). Sınav ücreti 09 Haziran 2014 Paza rtesi günü saat 10.00’dan 10 Temmuz 2014 Perşembe günü 17.00’a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, adres ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II. Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 09 Haziran 2014 Pazartesi gününden itibaren 11 Temmuz 2014 Cuma g ünü saat 24.00’e kadar Bankamız internet adresinden de ( www.halkbank.com.tr ) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/

internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Bu aşamada görev türü, görev yer i, sınav merkezi, sınava girilecek yabancı dil gibi bilgilerin seçimi yapılabilecektir. Başvuru için “ Servis Görevlisi Giriş Sınav Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından no ksansız doldurularak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şa hsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

 Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına u ymaması halinde başvuru kabul edilemeyecektir.

 İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 Yanlış bilgi veren veya bazı bilg ileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

 Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınma yan ya da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış ücret yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahse n veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

 Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren 17 Ağustos 2014 günü saat 09.45’e kadar Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek alabilecekl erdir.

 Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir. Yazılı Sınav Yazılı sınav ; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul - Anadolu Yakası, İstanbul - Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 me rkezde 17 Ağustos 2014 Pazar günü saat 10.00 ’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

 Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasa port) getirmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup, değerlendirme; adayların tercih ettiği il lere göre başarı sıralamaları dikka te alınarak yapılacaktır.

Her il için yazılı sınavda en az 60 ve üzeri puan almak koşulu ile Bankanın ihtiyaç duyduğu kadar aday mülakata çağrılacaktır. (60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için yeterli koşul olmayıp, ön koşuldur. 60 ve üzeri puan al anların sayısı Bankanın mülakata çağırmayı planladığı sayıdan fazla olur ise yazılı sınav başarı sıralaması dikkate alınır. )

Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ inte rnet adresi üzerinden ilan edilecektir

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

 Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.halkbank.com.tr adresinde duy urulacaktır,

 Mülakatta katılan adayların yazılı sınav puanları mülakat notları ile birlikte değerlendirilerek kazanan adaylar belirlenecektir.

5. Sınav ile İlgili Bilgi Edinme Sınavla ilgili olarak,

Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi ve Türkiye Halk Bankası A.Ş . İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik posta aracılığı ile bilgi alınabileceği gibi başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın web sitesinden ulaşılabilecektir.

İletişim Bilgileri W eb : www.halkbank.com.tr

E - posta : [email protected]

Telefon : (0312) 289 42 86 - 89 (Hafta içi her gün 09 . 00 - 12 . 30, 13 . 30 - 18 . 00 saatleri arasında h izmet verilmektedir . )

Adres : Halkbank Gen el Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Söğütözü Mahallesi, 2. Cadde, No: 63, Kat: 15 PK 06520 Söğütözü /ANKARA

Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi : (0 222) 335 05 80 (Dahili 2286) Hafta içi her gün 08 . 30 - 12 . 00, 13 . 30 - 17 . 30 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık