Üniversitesi rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı

Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 38 (otuz sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Üniversitesi rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı
  • 09 Mart 2022, Çarşamba 13:49

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Nitelik Kodu Unvanı Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Kadro Sayısı Aranan Nitelikler BP 01 Büro Personeli Ön Lisans KPSS (P93) 2 Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak. BP 02 Büro Personeli Ön Lisans KPSS (P93) 3 Yükseköğretim Kurumlarının İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden veya Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. DP 01 Destek Personeli (Temizlik, Basit bakım ve onarım, dağıtım ve taşıma) Ortaöğretim KPSS (P94) 3 1-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 3- 35 yaşını doldurmamış olmak. DP 02 Destek Personeli (Bahçe bakımı ve düzenlenmesi) Ortaöğretim KPSS (P94) 5 1- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 3- Cinsiyeti erkek olmak. 4- 35 yaşını doldurmamış olmak. HM 01 Hemşire Lisans KPSS (P3) 2 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

KOR 01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans KPSS (P93) 10 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak. 2-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 3- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. 5- Boyu 170 cm ‘den kısa olmamak . 6 - Cinsiyeti erkek olmak . 7 - 35 yaşını doldurmamış olmak . TK 01 Tekniker Ön Lisans KPSS (P93) 2 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Elektronik, Elektrik -Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik -Elektronik Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak . TK 02 Tekniker Ön Lisans KPSS (P93) 2 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi İşlem, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak . 2 - 35 yaşını doldurmamış olmak . TK 03 Tekniker Ön Lisans KPSS (P93) 1 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Makine veya Uçak Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak. TN 01 Teknisyen Ortaöğretim KPSS (P94) 2 1 - Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. 2-Sıhhi Tesisat alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek . 3 - 35 yaşını doldurmamış olmak . TN 02 Teknisyen Ortaöğretim KPSS (P94) 1 1- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. 2-İklimlendirme alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 3- 35 yaşını doldurmamış olmak. TN 03 Teknisyen Ortaöğretim KPSS (P94) 1 1-Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı mezunu olmak. 2-İnşaat Teknolojisi alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 3- 35 yaşını doldurmamış olmak. TN 04 Teknisyen Ortaöğretim KPSS (P94) 1 1- Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak. TN 05 Teknisyen Ortaöğretim KPSS (P94) 1 1- Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak. PS 01 Psikolog Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak. SÇ 01 Sosyal Çalışmacı Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak. I ) GENEL ŞARTLAR 1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. a-) Türk Vatandaşı olmak, b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya askerlik yükümlülüğü bulunmamak. e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak. 3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

II) İSTENEN BELGELER: 1) Fotoğraflı Başvuru Formu (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının web adresinde ilan edilecek olan Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulacaktır) 2) 2020 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.) 3) Mezuniyet Belgesi (Diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya e-Devletten alınan kare kodlu çıktısı kabul edilir) 4) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 5) Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 6) Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 7) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi. (Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.) 8) Alanında çalışma şartı istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (EDevlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından alınan barkodlu belge) * Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecektir. III) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: Başvuru sonunda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde http://www.atu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. *Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. IV) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya aşağıda belirtilen adrese posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri tam olarak ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Postadaki gecikmeler süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir.

(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Başvuru Yeri: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Balcalı Mah. Çatalan Cad. No:201/1 01250 Sarıçam / ADANA

HABERE AİT VIDEO


Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık