Turizmde yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı. Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde, hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 8 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Turizmde yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
  • 01 Haziran 2019, Cumartesi 23:53

Kültür, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, turizm merkezlerinde bulunan Bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler, iki ay içerisinde tahsis edilecek. Bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılacak.

"Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, sektör temsilcisinin bulunamadığı hallerde Kültür ve Turizm Bakanlığının üç kontrolörü yerine iki kontrolörün katılımıyla Sınıflandırma Komisyonu oluşturulabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması için tahsis edilecek "personel lojmanı alanı" ibaresinin yasal tanımı yapılacak.

Böylece turizmdeki nitelikli personelin konaklama ihtiyacının giderilmesi ve dolaylı olarak müşteri memnuniyeti sağlanacak. Personel lojmanı alanı, "Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla yatırımcılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla yardımcı hizmet ünitelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen, turizm tesisi için tahsis edilen alanın dışında kalan ve bu alana bitişik olmayan, denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını ifade eder." şeklinde tanımlanacak.

Kültür, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, turizm merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen ve ilgili bakanlığa bildirilen taşınmazlardan, kamu hizmetlerinde kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar hariç olmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler, iki ay içerisinde tahsis edilecek. Bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılacak.

Tapuya tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlaları ise talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Hazine adına tescil edilecek ve tescili müteakip yine aynı usulle Bakanlığa tahsis yapılacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunlu olan altyapı ihtiyaçlarına, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisleri de ekleniyor.

Kültür ve turizm koruma ile gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri sınırları içinde bu bölge ile merkezlere hizmet verecek alanlarda, turizmin gelişmesi amacıyla yol, su, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılabilecek, yaptırılabilecek, bu amaçla ödenek aktarılabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılanlar devralınabilecek, bu tesisler Bakanlık tarafından işletilebilecek ve işlettirilebilecek.

Kanunla, Turizmi Teşvik Kanunu'nda yer alan ve Türk bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarının Türkiye karasularında ticari faaliyette bulunabilmelerine imkan veren düzenleme kaldırıldı.

Yabancı bayraklı yatlar, gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek. Türk bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılması, yolcu taşımacılığı sayılmayacak.

Turizmi Teşvik Kanunu'na ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde gösterilen koşullara uymayan belgeli yatırım ve işletmenin yanı sıra deniz turizmi araçlarının belge sahiplerine de kanunun ceza maddeleri uygulanacak.

UYARMA CEZASI

Belge sahibine, turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ile eksikliklerin tespiti, tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması ve tesis tür ile sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması durumlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uyarma cezası verilecek.

Turizm yatırım ile işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ile eksikliklerin tespiti, tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması durumlarında uyarma cezasıyla birlikte eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için altı ayı geçmemek üzere süre verilecek.

İDARİ PARA CEZALARI

Kanunla sektörde para cezaları da yeniden düzenlendi. Belge sahibine, turizm yatırım ve işletmelerinin idare ile işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti ile tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması durumlarında verilen uyarma cezası ve eksikliğin giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya eksikliklerin giderilmediğinin tespiti ya da verilen uyarma cezasının tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı bentlere göre yeni uyarma cezasını gerektiren kusur, aksaklık yahut eksikliklerin belirlenmesi halinde 8 bin 500 lira idari ceza uygulanacak.

Tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ile benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması nedeniyle verilen uyarma cezasına rağmen 19 gün içerisinde yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde 14 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi ya da yanıltıcı bilgi yahut belge verilmesi hallerinde 8 bin 500 Türk lirası ceza uygulanacak. Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde 8 bin 500 lira idari para cezası verilecek.

Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 8 bin 500 Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi vermeksizin yatırım ya da işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi hallerinde 8 bin 500 lira idari para cezası verilecek. İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin yargı kararı ile tespiti halinde 8 bin 500 lira idari para cezası kesilecek.

Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması halinde 10 bin lira idari para cezası verilecek. Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen koşullara aykırı faaliyette bulunması halinde 10 bin lira idari para cezası verilecek. Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin 20 katı idari para cezasına gidilecek.

Turizm işletmesi belgesi olmaksızın faaliyette bulunan deniz turizmi araçları işletmecileri ile izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işletmecilerine Bakanlıkça 10 bin lira idari para cezası verilecek.

İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek.

BELGE İPTALİ

Kanunla, turizm yatırım veya işletmesi belgesinin hangi durumlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edileceği de düzenlendi.

Turizm yatırım veya işletmesi belgesi şu durumlarda Bakanlık tarafından iptal edilecek:

"Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya bu kapsamda belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi Bakanlık tarafından verilen sürede işletme iznine esas belgenin gönderilmemesi İşletmeye açılan turizm yatırım belgeli tesise ilişkin işletme iznine esas belgenin Bakanlıkça verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya bu tesislerde yapılan denetimde tespit edilen eksikliklerin Bakanlık tarafından verilen sürede giderilmemesi nedeniyle kısmi turizm işletmesi ya da turizm işletmesi belgesi düzenlenememesi. Tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm yatırım ya da turizm işletmesi belgesinin yeniden düzenlenmesinin uygun görülmesi durumunda, belge düzenlenmesi için ilgili madde hükmü uygulanmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi. Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya kuruluştan alınan işletme iznine esas belgenin geçerliliğini yitirmesi veya iptal edilmesi. Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi. Kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen yatırım ve işletmelerde, taşınmazın kullanım hakkına esas iznin iptal edilmesi."

İŞLETME FAALİYETİNE SON VERİLMESİ

Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son verilerek belgelendirilebilecek türler dışında faaliyet gösterilmesi.

Belge sahibinin belge iptalini talep etmesi. Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi sona ermeden süre uzatımı veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuruda bulunulmaması.

Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile içerisinde her tür ve kapasitede konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Bu kapsamda kalan yerlerin Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi ile bakanlık tarafından yatırımcılara tahsis edilmesinde Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanacak. Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek.

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde ise Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. (AA)

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık