Türkiye Ulusal Ajansı 10 Kamu Personeli Alımı

Türkiye Ulusal Ajansı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı ile Temizlik Personeli alımı yapılacağını açıkladı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kontenjan dağılımı nedir?

Türkiye Ulusal Ajansı 10 Kamu Personeli Alımı
  • 20 Ocak 2022, Perşembe 16:50

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından

(Türkiye Ulusal Ajansı):

581-GÜVENLİK KORUMA-İŞ SENDİKASI 

PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

I- GENEL BİLGİLER

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) sözlü

olarak yapılacak giriş sınavı ile 2 erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2’si engelli olmak

üzere 8 Destek Personeli (Hizmetli) alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin Ek 27 nci maddesi ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık

Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan

genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası)

c) Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; unvanlarına

göre alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki adayla eşit puana sahip

adaylar da sözlü sınava çağrılırlar),

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

a) En az lise mezunu olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme

Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94

(Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi

kimlik kartına sahip olmak,

ç) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

d) Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

e) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Engelli Destek Personeli (Hizmetli) için;

a) En az lise mezunu olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Engelli Kamu Personeli

Seçme Sınavlarından EKPSS P1 (Ortaöğretim), EKPSS P2 (Ön Lisans) ya da EKPSS P3 (Lisans)

puan türlerinin birinden puana sahip olmak,

Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı “Temizlik” olarak belirlenen

pozisyonlar için;

a) En az lise mezunu olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme

Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94

(Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

c) Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu

bulunmamak,

Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı “Teknik Destek” olarak belirlenen

pozisyonlar için;

a) En az lise mezunu olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme

Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94

(Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 60 ve üzeri puan almış olmak,

c) Teknik eğitim veren lise veya yükseköğretim kurumlarının (lisans/ön lisans) Elektrik,

Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik,

İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma,

İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi

Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat

Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak ya da bu alanlarda MEB onaylı

sertifikaya sahip olmak.

III- BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 24 Ocak 2022 - 14 Şubat 2022

IV- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, Ajansın https://ikbasvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden

yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli

olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Yükseköğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya

onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya

onaylı örneği).

b) KPSS veya EKPSS sonuç belgesi

c) (Engelli başvuruları için) Engellilik Durumunu gösteren sağlık raporu

ç) Destek Personeli (Hizmetli) unvanında görev alanı “teknik destek” olarak belirlenen

pozisyonlara başvuracak adaylar için belirlenen sertifikaların aslı veya onaylı örneği (ilanda

belirtilen mezuniyet alanlarının birinden mezun olmayan adaylar için)

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı

e) Adli Sicil Beyanı,

f) Yazılı özgeçmiş,

g) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan

başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu

başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup

yapılan sıralama neticesinde sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın

tarihi, saati ve yeri 18 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup,

adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sürekli/geçici engeli veya sağlık sorunu olan adayların, sınav esnasında refakatçi desteği,

özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmeleri amacıyla, üniversite veya devlet hastanesinden

alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça

belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneğini başvuru formuna yüklemeleri gerekmektedir. Söz

konusu adaylar, yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

İlgili pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar

sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, diğer pozisyonlardan alım

yapılabilecektir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan

sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi

içinde başvuru formunda beyan ettiği bilgilerde (iletişim bilgisi, vb.) değişiklik yapabilecektir.

IV- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONTENJANLARI

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında (Türkiye Ulusal

Ajansı) istihdam edilecek personel için unvanlar, niteliği ve görev alanı, hizmet sınıfı, boş

pozisyon sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS veya EKPSS puan türü ve taban puanları

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Sözlü Giriş Sınavı için Kontenjanlar

Unvan

Niteliği /

Görev

Alanı

Hizmet

Sınıfı Mezuniyet

KPSS/EKPSS

Puan Türü

Taban

Puan

Boş

Pozisyon

Sayısı

Sözlü

Sınava

Çağrılacak

Aday Sayısı

Cinsiyet

Koruma

ve

Güvenlik

Görevlisi

Silahlı GİH

En az lise

mezunu

KPSS P3,

KPSS P93

(Ön Lisans)

KPSS P94

(Ortaöğretim)

70 2 8 Erkek

Destek

Personeli

(Hizmetli)

Teknik

Destek

YH

60 2 8 Erkek

Destek

Personeli

(Hizmetli)

Temizlik 70 4 16 -

Engelli

Destek

Personeli

(Hizmetli)

Temizlik

EKPSS P1

(Ortaöğretim),

EKPSS P2

(Ön Lisans)

EKPSS P3

(Lisans)

- 2 8 -

Son sıradaki adayla eşit KPSS veya EKPSS puanına sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılır.

V- SINAV KONULARI

Sözlü sınav soruları adayın başvuru yaptığı pozisyon/görev alanı ile ilgili konulardan oluşur.

VI- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü Giriş Sınavı 23-26 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Adaylar

sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi

veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı

tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VII- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz

tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek

puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş

sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı yüksek olan,

bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan

aday tercih edilir.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre

sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon

sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları

Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav

sonucu yazılı olarak bildirilmeyecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip

eden on iki ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik

hakkı teşkil etmez.

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde

sınav sonucuna itirazlarının gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi

içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren en

geç 45 gün içerisinde Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere

dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine

verilen kararlar kesindir.

Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Ajansın internet sitesinde

belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları

yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedek listeden aday çağrılacaktır.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa

dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit

edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Ajansın www.ua.gov.tr internet

sayfasından yapılacaktır. Sınavla ilgili sorular için [email protected] adresine e-posta

yolu ile ulaşılabilecektir.

İlgililere saygıyla duyurulur.

 766/1-

HABERE AİT VIDEO


Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık