Marmara Üniversitesi 94 Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Üniversitemizce yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 5 iş günü içerisinde 03.11.2021 – 09.11.2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/ linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Marmara Üniversitesi 94 Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı
  • 04 Kasım 2021, Perşembe 19:41

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- Genel Şartlar
(1) İşçi olarak alınacaklarda;
a)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile Devletin  güvenliğine karşı  suçlar,  anayasal  düzene ve bu  düzenin  işleyişine karşı  suçlar,  millî  savunmaya karşı  suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.
(2)  (Değişik:  5/5/2014-2014/6304  K.)  Engellilerin,  durumlarını  ilgili  mevzuatına  göre  yetkili  sağlık  kuruluşlarından  alınan  engelliler  için  sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

UNVAN ADET NİTELİK SÜRE DURUM GÖREV YERİ
Sürekli İşçi
(Güvenlik Personeli)
43 1-Ortaöğretim mezunu olmak
2-Geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak
3-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
4-İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
5- Kadınlar için 160 cm, erkekler için 170 cm boyundan kısa olmamak
6-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
7-Üniversitemizin tüm yerleşke ve Birimlerinde çalışmayı kabul etmek
8-Güvenlik görevlisi olarak çalışabileceğine dair devlet hastanelerinden sağlık raporu almak
Sürekli Normal Marmara Üniversitesi
Sürekli İşçi (Güvenlik Personeli) 7 Sürekli Terörle
Mağduru
Marmara Üniversitesi
Sürekli İşçi (Temizlik Personeli) 44 1-En az ilkokul en çok ortaöğretim mezunu olmak 2-İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak 3-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
4-Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir devlet hastanelerinden
sağlık raporu almak
5-Üniversitemizin tüm yerleşke ve birimlerinde bulunan bütün akademik ve idari birimlerindeki genel temizlik, cam temizliği ve bahçe temizliği işlerinde çalışmayı kabul etmek
Sürekli Normal Marmara Üniversitesi


II- AÇIKLAMALAR
1)   Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2)   İstanbul  ilinde  ikamet  edenler  başvuru  yapabilecektir.  Başvurularda  adayların  Adrese  Dayalı  Nüfus  Kayıt  Sisteminde  kayıtlı  olan  birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı  yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak,  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin  yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
İkametini  talebinin  karşılanacağı  yer  içerisinde  değiştiren  adayların  Nüfus  Müdürlüklerinden  alacakları  Adres  Bilgileri  Raporunu  başvuru  süresi
içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu kabul edilecektir.
3)   İŞKUR tarafından talep edilen şartlara uyan başvuru sahiplerinin tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecektir.
4)   İŞKUR   tarafından   bildirilen   başvurular   arasından,   Kamu   Kurum   ve   Kuruluşlarında   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  12’nci  maddesi  gereğince,  istihdam  edilecek  kadro  sayısının  dört  katı  aday  asıl,  dört  katı  aday  yedek  olarak,  noter  huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
5)   Mesleki   tecrübenin   belgelenmesi   gerekmekte   olup,   mesleki   tecrübenin   belirlenmesinde   başvurulan   mesleki   alanda   sosyal   güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
6)   Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
7)   Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
8)   İşe   alınmada   öncelik   hakkına   sahip   olan   adaylar   için   yukarıda   anılan   Yönetmeliğin   5’inci   maddesinin   birinci   fıkrasında   belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

III- KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1)   Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları https://pdb.marmara.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2)   Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi hakkındaki bilgiler     https://pdb.marmara.edu.tr/     belirtilecektir.     Adaylar     Covid-19     salgını     nedeniyle     noter     huzurunda     gerçekleştirilecek     olan     kura çekimine katılamayacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından canlı yayınlanacaktır.
3)   Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi  Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu  (İŞKUR)  tarafından  gönderilen  listede  yer  alan  adaylar  arasından  kura  çekimi  ile  açık iş  sayısının  4  (dört)  katı  asıl  ve  aynı  sayıda  yedek  aday belirlenecektir.

IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1)   Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Kurumumuza teslim edeceklerdir.
2)   Belge teslim tarihi ve yeri https://pdb.marmara.edu.tr/ adresinden adaylara duyurulacaktır.
3)   Durumlarını  belgeleyemeyenler   veya  yanlış  beyanda  bulunanlar  listelerden  çıkarılacak  ve  yerlerine  sıralamada  yer   alan  diğer  adaylar dahil edilecektir.

V- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1)   Kura   sonucunda   belirlenen   adaylardan;   Kamu   Kurum   ve   Kuruluşların   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esaslar   Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2)   Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://pdb.marmara.edu.tr/ internet sitesinde ilan edilecektir.
3)   Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1)   Sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların;  hangi  belgeleri  teslim  edeceği,  belge  teslim  yeri,  tarihleri  ve  diğer  bilgilendirme  işlemleri https://pdb.marmara.edu.tr/ internet adresinden ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2)   Süresi  içinde  belge  teslim  etmeyen  ve  durumlarını  belgeleyemeyenler  ya  da  yanlış  beyanda  bulunanlar  listeden  çıkarılacak  ve  yerlerine
yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

VII- SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1)   Sözlü  sınav,  adayların  başvurdukları  hizmet  alanında  yürütmekle  yükümlü  olacakları  vazifelerdeki   yetkinliklerini  ölçmeye  yönelik  ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2)   Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3)   Sözlü sınavda tüm adaylar 10 (on) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden  tespit  edilecektir.  Ancak,  başarı  puanının  eşitliği  hâlinde  sırasıyla;   yaşı  büyük  olana,  yaşlarının  aynı  olması  halinde  diplomaları  esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4)   İlan  edilen  kadrolara  iş  başvurusunda bulunan  adayların  sınav  yeri,  sınav  tarihi,  sınav  sonuçları,  itiraz  sonuçları,  asıl  ve  yedek  aday listeleri ile diğer  her  türlü  duyurular  Üniversitemiz  https://pdb.marmara.edu.tr/  internet  adresinde  ilan  edilecek,  bunun  için  adaylara  herhangi  bir  yazılı  tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5)   Adaylar,   sınav   sonuçlarının   ilanından   itibaren   7   (yedi)   gün   içinde   sınav   sonuçlarına   ilişkin   itirazlarını;   sınav   kuruluna   sunulmak üzere Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile yazılı olarak bildirebilecektir. Sınav Kurulu itirazları sonuçlandırarak, ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.  T.C.  Kimlik numarası,  adı  soyadı,  imzası,  adresi  ve itiraz gerekçeleri olmayan  dilekçeler ile süresi  geçtikten  sonra yapılan  itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII- ATAMA İŞLEMLERİ
1)   Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
2)   Yerleştirmeden    sonra,    atama    için    öngörülen    niteliklere    sahip    olmadığı    anlaşılanlar    ile    yanlış,    yanıltıcı    veya    yalan    beyanda bulunduğu anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
3)   Yerleştirildiği  kadroların  nitelik  ve  şartlarını  taşıdığı  halde  istenen  belgeleri  süresi  içerisinde  teslim  etmeyen  veya  sınavda  başarılı  olup  da ataması yapılanlardan  işe  başlamayanlar  ile  atanma  şartlarını  taşımadığı  sonradan  anlaşılarak  işe  başlatılmayanların  yerine  yedek  listenin  ilk  sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
4)   Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, sağlık raporu v.b. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını  belgelendirerek  Üniversitemize  başvurmaları  halinde,  diğer  atama  şartlarını  taşımaları  kaydı  ile  göreve  başlamalarına  engel  durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5)   Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

İLETİŞİM: 0216 777 11 77                      

HABERE AİT VIDEO


Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık